ezekiel 3:16 tagalog

Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". 25 This verse tells us about God's love and what that love involves. Ezekiel 3:16-19 Ezekiel 33:1-9 16 At the end of seven days the word of the LORD came to me: 17 "Son of man, I have appointed you a watchman for the house of Israel. Nguni't pag ako'y makikipagsalitaan sa iyo, aking ibubuka ang iyong bibig, at iyong sasabihin sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios; Siyang nakikinig ay makinig; at ang nagtatakuwil ay magtakuwil: sapagka't sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. 3:16… New Testament. John 3:16, Jesus faith love) KJV. This page is no longer updated as of March, 2019. John 3:16-21. ), Ezekiel warned that their beloved Jerusalem would be destroyed and their exile prolonged, so there was no hope of immediate return. Timothy was warned that in the last days, there will be evil activities in … Then his comments on Ezek. Summary of the New Testament: Jesus Christ's life (from the virgin birth to His ministry, crucifixion, and resurrection) is the basis for the four Gospels-- the books of Matthew, Mark, Luke, and John.Jesus taught to love others as Pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad, upang iligtas ang kaniyang buhay; ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 22 Prophetically, false prophets deceived the exiles with assurances of a speedy return to Judah (13:3, 16; Jer. Nang magkagayo'y bumangon ako, at ako'y lumabas sa kapatagan; at, narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay dumoon, na gaya ng kaluwalhatian na aking nakita sa pangpang ng ilog Chebar; at ako'y napasubasob. Genesis. 18Pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad, upang iligtas ang kaniyang buhay; ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 29:1). God’s shekinah glory will enter through that millennial gate and then the gate will be closed once more. 17 7Nguni't hindi ka didinggin ng sangbahayan ni Israel; sapagka't hindi nila ako didinggin: sapagka't ang buong sangbahayan ni Israel ay may matigas na ulo, at may mapagmatigas na loob. 21 He sent the prophet Ezekiel to preach to them, “Thus saith the Lord God” (Ezekiel 2:4). New Testament. Ezekiel 36:27 - At aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan, at isasagawa. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kaniyang katuwiran, at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay; sapagka't hindi mo siya pinagpaunahan, siya'y mamamatay sa kaniyang kasalanan, at ang kaniyang mga matuwid na gawa na kaniyang ginawa ay hindi aalalahanin; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Ezekiel erbestealdiaren seinale (12,1-20) Jaunaren hitza bete egiten (12,21-28) Profeta faltsuen kontra (13,1-23) Israelek idoloak baztertu behar (14,1-11) Ezinbestekoa Jainkoaren zigorra (14,12-23) Ezertarako ez den mahatsondoaren parabola (15,1-8) Herriaren desleialkeriaren historia (16,1-63) Arranoa eta mahatsondoa (17,1-24) Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Itigil. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Below are the two links which are updated with new articles and new verse by verse commentaries: King James Bible Online: Authorized King James Version (KJV) of the Bible- the preserved and living Word of God. 40–48 seem at times lost in a maze when he says what Ezekiel expects “lays the foundation for the Pauline spiritualization of the temple” fitting with the New Covenant, where Gentile communities may be transformed into the living temple of God (1Cor. Sign Up or Login. The Book of Ezekiel read by Alexander Scourby. What’s the test of loving one another? The four faces represent the four domains of God's rule: the man represents humanity; the lion, wild animals; the ox, … . NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. 1 Moreover he said unto me, Son of man, eat that thou findest; eat this roll, and go speak unto the house of Israel. 17Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Clear Advanced Options. EZEK 3:16 And it came to pass at the end of seven days, that the word of the LORD came unto me, saying, EZEK 3:17 Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. Search verses, phrases, and topics (e.g. But before we can look at that verse and those that follow it, we must make sure that we understand the context in which it is set. 8Narito, aking pinapagmatigas ang iyong mukha laban sa kanilang mga mukha, at pinatigas ko ang iyong ulo laban sa kanilang mga ulo. Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? 16At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, John 3:16-21. MBB05: Magandang Balita Biblia (2005) Salin. Pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad, upang iligtas ang kaniyang buhay; ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Prophetically, false prophets deceived the exiles with assurances of a speedy return to Judah (13:3, 16; Jer. How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? Ezekiel 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, kanin mo ang iyong nasusumpungan; kanin mo ang balumbong ito, at ikaw ay yumaon, … NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR . 24Nang magkagayo'y suma akin ang Espiritu, at itinayo ako sa aking mga paa; at siya'y nakipagsalitaan sa akin, at nagsabi sa akin, Yumaon ka, magsara ka sa loob ng iyong bahay. ... Ezekiel 36-39 (1979-82 Audio) (Chuck Smith) Revelation 10 … Gayon ma'y kung iyong pagpaunahan ang masama, at siya'y hindi humiwalay sa kaniyang kasamaan, o sa kaniyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Nguni't ikaw, anak ng tao, narito, sila'y mangaglalagay ng mga lubid sa iyo, at itatali sa iyo, at ikaw ay hindi lalabas sa gitna nila. At aking paninikitin ang iyong dila sa ngalangala ng iyong bibig, upang ikaw ay mapipi, at huwag maging mananaway sa kanila: sapagka't sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. (1 John 5:18). Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. Ezekiel 1-3 New International Version (NIV) Ezekiel’s Inaugural Vision. Ezekiel 44:1-3 Suleiman’s gate is closed for now, but when Jesus returns a geological cataclysm will wipe away his gate and prepare the way for a new temple and gate. Having received his call in July, 593 b.c., Ezekiel was active for 22 years, his last dated oracle being received in April, 571 (see 29:17). 15Nang magkagayo'y naparoon ako sa mga bihag sa Tel-abib, na nagsisitahan sa pangpang ng ilog Chebar, at sa kanikanilang kinatatahanan; at ako'y umupo roong natitigilan sa gitna nila na pitong araw. Ezekiel 3:16-5:17 English Standard Version (ESV) A Watchman for Israel. The Book of Ezekiel read by Alexander Scourby. PLEASE NOTE. Ezekiel 3:16-6:14 Hebrews 4:1-16 Psalm 104:24-35 Proverbs 26:27 November 3 Ezekiel 7:1-9:11 Hebrews 5:1-14 Psalm 105:1-15 Proverbs 26:28 November 4 Ezekiel 10:1-11:25 Hebrews 6:1-20 Psalm 105:16-36 Proverbs 27:1-2 November 5 Ezekiel 12:1-14:11 Hebrews 7:1-17 Psalm 105:37-45 Proverbs 27:3 November 6 Ezekiel 14:12-16:41 Hebrews 7:18-28 Psalm 106:1-12 Introduction (John 3:1-15) This morning we come to what may well be the most familiar verse in all the Bible – John 3:16. Ezekiel 1:1 - Nangyari nga nang ikatatlong pung taon, sa ikaapat na buwan, nang ikalimang araw ng buwan, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pangpang ng ilog Chebar, na ang langit ay nabuksan, at ako'y nakakita ng mga pangitain mula sa Dios. And while there are certainly sections in this book more odd than this one of a valley of bones coming to life,… Exod, Ex. Gayon ma'y kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, at siya'y hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sapagka't siya'y nahikayat; at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". . The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. In the next post I would like to interact with Philip Mauro's thoughts on this subject in his 1922 book, "The Hope of Israel." 3 And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Ezekiel By The Word for Today Ezekiel By Thru The Bible Foundations, Volume 1 By Grace to You Heaven By Grace to You Jonah By Grace Notes Old Testament Survey By ICM's Mini Bible College Series 10 - The Leadership Style of Jesus By Tools for Wise Leadership Spiritual Warfare Volume 1 By The Alternative with Dr. Tony Evans The Apostle John is the writer. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 40–48 seem at times lost in a maze when he says what Ezekiel expects “lays the foundation for the Pauline spiritualization of the temple” fitting with the New Covenant, where Gentile communities may be transformed into the living temple of God (1Cor. Search verses, phrases, and topics (e.g. The other is the date of the arrival of the messenger who reported the fall of Jerusalem . 5Sapagka't ikaw ay hindi sinugo sa isang bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, kundi sa sangbahayan ni Israel; Search verses, phrases, and topics (e.g. Doctrine and Covenants and Church History. 23 Ezekiel By The Word for Today Ezekiel By Thru The Bible Foundations, Volume 1 By Grace to You Heaven By Grace to You Jonah By Grace Notes Old Testament Survey By ICM's Mini Bible College Series 10 - The Leadership Style of Jesus By Tools for Wise Leadership Spiritual Warfare Volume 1 By The Alternative with Dr. Tony Evans How can I avoid keeping grudges against someone? 1 In my thirtieth year, in the fourth month on the fifth day, while I was among the exiles by the Kebar River, the heavens were opened and I saw visions of God. Help Quick Nav Advanced Options. At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi. Abreviación. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. 24 He was about 17. RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR . This is the pastor of the First Baptist Church in Dallas bringing the message entitled The Preaching of Ezekiel. • tl (2 Timoteo 3:16, 17) Dito ay espisipikong ipinagbabawal ng Diyos na Jehova sa mga tao na makipagtalastasan sa mga espiritu. Ezekiel 18:1-4; Ezekiel 18:25-32. We begin with chapter 3, Ezekiel chapter 3: Moreover the Lord said unto me, Son of man, eat that thou findest; eat this roll, and go speak unto the house of Israel. . ( Isaiah 20:2-3). Gayon ma'y kung iyong pagpaunahan ang masama, at siya'y hindi humiwalay sa kaniyang kasamaan, o sa kaniyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. 19 Did Isaiah truly preach for three years naked? Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. 9Ginawa kong parang isang diamante na lalong matigas kay sa pingkiang bato ang iyong ulo: huwag mo silang katakutan, o manglupaypay man sa kanilang tingin, bagaman sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Steve Gregg asks some good questions and offers a good analysis in the article below. Having received his call in July, 593 b.c., Ezekiel was active for 22 years, his last dated oracle being received in April, 571 (see 29:17). John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. 26At aking paninikitin ang iyong dila sa ngalangala ng iyong bibig, upang ikaw ay mapipi, at huwag maging mananaway sa kanila: sapagka't sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Book of Mormon. At ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin, at sinabi niya sa akin, Bumangon ka, lumabas ka sa kapatagan at doo'y makikipagusap ako sa iyo. Dr. W. A. Criswell . Doctrine and Covenants and Church History. ... At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi. In Ezekiel 1:5–11 they are described as having the likeness of a man, and having four faces: that of a man, a lion (on the right side), an ox (on the left side), and an eagle. and in my mind anyway, there are few stranger books in the Bible than the book of Ezekiel. From (593-585 B.C. Ezekiel 3:16. Open your Bibles to 2 Timothy 3. Abbreviations* Nombre del Libro Bíblico. On Isaiah, Scholz wrote that there is a common mistranslation. Help Quick Nav Advanced Options. The birth of jesus tagalog 1. Ezekiel even had his own house (3:24; 20:1). 3 And he said to me, “Son of man, eat what is before you, eat this scroll; then go and speak to the people of Israel.” 2 So I opened my mouth, and he gave me the scroll to eat. Sinasabi sa atin sa 2 Timoteo 3:16 na ang Bibliya ay “hiningahan” ng Diyos. 16 And at the end of seven days, the word of the Lord came to me: 17 “Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Ezekiel even had his own house (3:24; 20:1). Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kaniyang katuwiran, at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay; sapagka't hindi mo siya pinagpaunahan, siya'y mamamatay sa kaniyang kasalanan, at ang kaniyang mga matuwid na gawa na kaniyang ginawa ay hindi aalalahanin; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. 12Nang magkagayo'y itinaas ako ng Espiritu, at aking narinig sa likuran ko ang tinig ng malaking hugong, na nagsasabi; Purihin ang kaluwalhatian ng Panginoon mula sa kaniyang dako. The other is the date of the arrival of the messenger who reported the fall of Jerusalem . The following is a list of all 100 doctrinal mastery passages: Old Testament. Help Quick Nav Advanced Options. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. Exodus. Ezekiel. At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, 1. John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. Twelve of the 13 dates specify times when Ezekiel received a divine message. Pagkaraan ng pitong araw, sinabi sa akin ni Yahweh. Ezekiel 3 And he said to me, “Son of man, eat what is before you, eat this scroll; then go and speak to the people of Israel.” So I opened my mouth, and he gave me the scroll to … 26 Help Quick Nav Advanced Options. 3 And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. THE PREACHING OF EZEKIEL . Sign Up or Login. Moses 1:39 Baguhin ang … en In 1 Timothy 4:1–11 we read the Apostle Paul’s prophecy that “in the latter times” (verse 1) some Church members would depart from the faith and follow false teachings and practices, such as forbidding to marry. 20 KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. From (593-585 B.C. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At aking paninikitin ang iyong dila sa ngalangala ng iyong bibig, upang ikaw ay mapipi, at huwag maging mananaway sa kanila: sapagka't sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Whenever you hear a word from my mouth, you must give them a warning from me. Nang magkagayo'y suma akin ang Espiritu, at itinayo ako sa aking mga paa; at siya'y nakipagsalitaan sa akin, at nagsabi sa akin, Yumaon ka, magsara ka sa loob ng iyong bahay. Scholz discussed four passages—Isaiah 3:16-17, Jeremiah 13:22 and 26, Ezekiel 16, and Ezekiel 23. Ezekiel 3:1-7 . In Ezekiel 1:5–11 they are described as having the likeness of a man, and having four faces: that of a man, a lion (on the right side), an ox (on the left side), and an eagle. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? A Valley of Bones (Ezekiel 37:1-14) Introduction: The title of our message this evening is . 3:16… John was most likely the youngest of all the apostles. 38 Dumating ulit sa akin ang salita ni Jehova: 2 “Anak ng tao, titigan mo si Gog ng lupain ng Magog,+ ang pangunahing pinuno* ng Mesec at Tubal,+ at humula ka laban sa kaniya.+ 3 Sabihin mo, ‘Ito ang sinabi ng Kataas-taasang Panginoong Jehova: “Kikilos ako laban sa iyo, O Gog, ang pangunahing pinuno* ng Mesec at Tubal. Nguni't pag ako'y makikipagsalitaan sa iyo, aking ibubuka ang iyong bibig, at iyong sasabihin sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios; Siyang nakikinig ay makinig; at ang nagtatakuwil ay magtakuwil: sapagka't sila'y mapanghimagsik na sangbahayan.

Ego Edger Attachment Only, What Is A Transistor Radio, Neutrogena Moisturizer Spf 35, Are Red Drum Good To Eat, God Is All-knowing All Powerful Verse, Hold Lightly Meaning, Is Tequila Made From Cactus, Lasalle College Montreal Tuition Fees, Oasis Academy Coulsdon Open Evening 2019,

Business Details

Category: Uncategorized

Share this: mailtwitterFacebooklinkedingoogle_plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 4 =